shopup.com

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมการทำงานสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล ของบริษัทฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมการทำงานสแกนเอกสาร บันทึกข้อมูล ของบริษัทฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมการทำงานของบริษัทฯ
 
     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กรุณาพาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จำนวน 12 ท่าน เข้ามาเยี่ยมการทำงานสแกนเอกสาร สแกนหนังสือ บันทึกข้อมูล ต่างๆของบริษัทฯ โดยได้เยี่ยมชมการทำงานของบริษัท 2 หน่วยงานด้วยกัน

     ลำดับแรกเยี่ยมชมหน่วยงานพหลโยธิน 48 ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบ Off-Site Service มีการสแกนเอกสารใบสมัครและบันทึกข้อมูลลูกค้าของหน่วยงานต่างๆ และการสแกนหนังสือพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างของบริษัท พร้อมทั้งได้นำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคต่างๆในการสแกนให้แก่เจ้าหน้าที่

     ลำดับที่สองเยี่ยมชมหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบ On-Site Service โดยมีการสแกนเอกสารคำขอต่างๆ รวมถึงการบันทึกข้อมูลจากเอกสารต่างๆในการขอจดทะเบียน ต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของกรมฯ พร้อมทั้งนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานด้วย

 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พาเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการสแกนเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อมูล ของ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พาเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการสแกนเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อมูล ของ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พาเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการสแกนเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อมูล ของ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด
 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พาเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการสแกนเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อมูล ของ บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด
 

ทั้งนี้หากลูกค้าสนใจเข้ามาเยี่ยมชมการทำงานของบริษัทฯ
สามารถติดต่อเข้าหามาได้ตลอดเวลาที่ 02-971-2094 หรือ 062-461-5593

09 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 2306 ครั้ง

Engine by shopup.com